จิตอาสา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

จิตอาสา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

ปธพ. รุ่นที่ 9 จัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครั้งที่ 17” ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พร้อมถวายเครี่อง AED และจัดอบรม CPR เบื้องต้นแด่ภิกษุสามเณรกว่า 500 รูป