Dragon Muscle Rup

รายละเอียดสินค้า

Analgesic Methyl Salicylate 15 g. + Menthol 5 g.+ Camphor 3 g./ 100 g.

ขนาดสินค้า

30 g.

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลาง (ยาแก้ปวดชนิดทา)

Add to Wishlist
Add to Wishlist

คำอธิบาย

รายละเอียดสินค้า

Analgesic Methyl Salicylate 15 g. + Menthol 5 g.+ Camphor 3 g./ 100 g.

ขนาดสินค้า

30 g.

กลุ่มการรักษา

ยาในกลุ่มระบบประสาทส่วนกลาง (ยาแก้ปวดชนิดทา)