พันธกิจ

  1. สรรค์สร้างสินค้าและบริการที สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  1. 1. สรรค์สร้างสินค้าและบริการที สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  2. 2. วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. 3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  4. 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. 5. มุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล
  6. 6. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล