วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ  ด้าเวชภัณฑ์ยา สู่มาตรฐานระดับสากล”

 

เพื่อให้องค์กรเกิดความมุ่งมั่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาองค์กร และระบบงาน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งให้บริการที่นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายสูงสุดของบริษัท  บริษัทฯ  มีแนวทางดำเนินการดังนี้

 1. 1. จัดซื้อวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด และทันเวลา
  2. พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. การส่งมอบสินค้าให้ทันตามกำหนด
  4. ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  5. พนักงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับข้อปฏิบัติมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
  6. ความปลอดภัยของพนักงานบริษัทมีเป้าหมายในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน
  7. บริษัทจะทำยอดขายให้ได้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของตลาดยาปีละ 5%
  8. ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา