วัตถุประสงค์คุณภาพ

  1. 1. เพื่อทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะได้รับ
  2. 2. เพื่อทำให้มีระบบบริหารงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบกลับได้
  3. 3. เพื่อให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างระบบบริหารคุณภาพ
  4. 4. เพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินการที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย