นโยบายคุณภาพ

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด  มีนโยบายคุณภาพดังนี้

ผลิตยาคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความพึงพอใจในการบริการ

 

ผลิตยาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ยาที่เราผลิต เราคัดเลือกวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้และมีเอกสารรับรอง ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการผลิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ก่อนปฏิบัติงานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นถูกต้อง และ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ

ตรงตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทั้งคุณลักษณะทางกายภาพ, เคมี, จุลชีววิทยา ตลอดจนความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา

มุ่งมั่นพัฒนา

ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระบบคุณภาพต่าง ๆ ที่บริษัทนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจในการบริการ

ได้กำหนดเป้าหมายสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการอย่างสูงสุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายคุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่ปฏิบัติในหลักการดังนี้

1.ยาที่ผลิตทุก Lot ผ่านตามมาตรฐานข้อกำหนดทะเบียนยา

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม

3.พัฒนาระบบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน GMP (PIC/s)