Corporate Social Responsibility

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

blog_small_img1กิจกรรมเพื่อสังคม

จิตอาสา ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

ปธพ. รุ่นที่ 9 จัดโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครั้งที่ 17” ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

blog_small_img1กิจกรรมเพื่อสังคม

ส่งเสริมฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานเป็นการเรียนรู้สถานการณ์และสภาพการณ์ที่เป็นจริงของการทำงาน อีกทั้งเป็นการนำเอาความรู้ที่ได้รับทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปทดลองใช้

blog_small_img1กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมกับ ปธพ.9 ร่วมปันน้ำใจ “ถุงกำลังใจปธพ.9” 1 หมื่นชุด

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพี่ 9 (ปธพ.9 ) สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา และเพื่อนบริษัทเอกชนชั้นนำ สนับสนุนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม